De aanleiding tot het project

Op veel Protestants Christelijke en Katholieke scholen wordt wekelijks aandacht besteed aan verhalen en geloofsvragen. De bestaande methodes (Kind op Maandag, Trefwoord, Hemel en Aarde en Kleur) bieden daarvoor een schat aan materiaal. Toch komt vanuit scholen met enige regelmaat de vraag op: Welke verhalen dragen kinderen nu echt met zich mee als ze van school gaan? Kunnen ze soms ook de Bijbelverhalen herkennen in moderne media, kunst en games? Welke verhalen kunnen zin of troost geven? Het blijkt dat het aanbod aan Bijbelverhalen er wel is, maar dat deze verhalen niet beklijven bij leerlingen. Door de grote hoeveelheid verhalen die er in een jaar aan de orde komen, is het ook vrijwel onmogelijk om alle ins en outs van een verhaal te leren kennen. Het is volgens Meer Primair zorgelijk dat kinderen na 8 jaar de school verlaten zonder enige kennis en toe-eigening van belangrijke Bijbelverhalen. Een belangrijk onderdeel van de schoolidentiteit wordt op deze manier geen recht gedaan en er wordt kinderen een kans ontnomen om de verhalen mee te nemen in hun verdere leven en deze te kunnen koppelen aan hun persoonlijke belevingswereld. Speciaal voor deze methode werden suggesties voor verwerkingen toegevoegd en zijn er bijpassende liedjes geschreven.

Met de begeleiders van Arkade werd door Meer Primair daarom een plan opgesteld voor een nieuwe aanpak, dat resulteerde in het project ‘Wat een verhaal!’ 

Doelstellingen

 De doelstelling van Wat een verhaal! is tweeledig: 

De leerlingen bekend maken met belangrijke verhalen uit de christelijke traditie en de culturele erfenis van die verhalen.

Met hen zoeken naar betekenissen in de verhalen die zij kunnen verbinden aan hun persoonlijke ervaringen, in dialoog met anderen, binnen de context van deze tijd.

Leerlingen krijgen daarmee een basis aangereikt van waaruit zij een eigen levensbeschouwelijke visie kunnen ontwikkelen. 

Bij de uitwerking van WateenVerhaal! wordt gebruik gemaakt van het concept ‘Ontdekkend levensbeschouwelijk leren’. 

‘Wat een verhaal!’

De verbinding van burgerschapsvorming met ‘Wat een Verhaal!’ komt duidelijk naar voren in onderstaande aandachtspunten uit het voorstel voor het primair onderwijs uit de nieuwe wet Burgerschapsonderwijs op de basisschool (juli 2021), die ook in Wat een Verhaal!’ aan bod komen: 

1. Identiteit Leerlingen ontdekken hun primaire en secundaire emoties, ambities, talenten en ontwikkelpunten. Ze raken bewust van identiteitsvorming aspecten en reflecteren op tradities, vieringen en rituelen. 

2. Diversiteit Leerlingen leren woorden te geven aan wat de ander doet en wil en ontdekken daarin overeenkomsten en verschillen. Ze leren onderlinge conflicten vreedzaam op te lossen. Ze maken kennis met levensbeschouwelijke stromingen. 

3. Solidariteit Leerlingen ontwikkelen manieren om de eigen en de belangen van anderen te behartigen; alsmede uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling te herkennen en benoemen. 

4. Duurzaamheid Leerlingen leren in duurzaamheidskwesties over verschillende waarden en belangen en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving, nu en later. Ze leren duurzame keuzes te herkennen en te reflecteren op hun eigen gedrag. 

5. Globalisering Leerlingen verkennen hoe zijzelf, klasgenoten en andere mensen in Nederland verbonden zijn met andere delen van wereld. 

De opzet van het project

In ‘Wat een verhaal!’ worden 48 belangrijke verhalen uit de christelijke traditie volgens een concentrisch leerplan aangeboden: hetzelfde verhaal komt tijdens de schoolloopbaan 4 keer terug vanuit verschillende invalshoeken: in groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.

De verhalen worden ingedeeld in 8 blokken met lesmateriaal voor 6 weken. De 8 blokken vertegenwoordigen de breedte van de Bijbelse verteltraditie. Daarnaast bevat ‘Wat een verhaal!’ lesmateriaal voor de Christelijke feesten: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Ook worden de verhalen op de website aangevuld met links naar overeenkomstige verhalen uit Jodendom en Islam en zal er informatie te vinden zijn over belangrijke feestdagen uit andere religies.

Bij de lessen wordt tevens relevantie informatie toegevoegd over de culturele erfenis van bijbelverhalen in onze samenleving.

Elk blok beslaat 6 weken : 1 les per week
Er zijn in elke periode ook enkele weken zonder les, afhankelijk van de jaarindeling.

Het lesmateriaal bevat voor elke week een verhaal + suggesties voor een levensbeschouwelijk gesprek en verwerkingen.
Deze onderdelen kunnen op verschillende weekdagen aan de orde komen.